-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ud¾. ;onohg;a noaola‌

ud¾. ;onohg noaola‌ mekùu iïnkaOfhka fm!oa.,sl nia‌ ysñhkaf.a ix.uh fhdackd lr we;s nj jd¾;d jkjd'

ta iïnkaOfhka woyia olajñka cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdfõ iNdm;s bxðfkare tï' ta 'mS' fyaupkao% uy;d mqj;am;lg i|yka lr we;af;a ta ms<sn|j ;SrKhla‌ fyda idlÉPdjg n÷ka lsÍug cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdjg fkdyels njhs'


uyck;dj u; wkjYH f,i nÿ megùug bv fkdfok nj o cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdfõ iNdm;s bxðfkare tï' ta 'mS' fyaupkao% uy;d tys§ i|yka lr ;sfnkjd'

tf,i hï noaola‌ jeä l< hq;af;a kï ta nj ;SrKh l< hq;af;a rch yd wod< n,OdÍka úiska nj wjOdrKh l< fyf;u .euqKq úfþr;ak uy;dg fyda Tyqf.a ix.uhg tjeks ;Skaÿjla‌ .ekSug lsisÿ n,hla‌ ke;s nj fmkajd fokjd'

fï jkúg ud¾.j, fm!oa.,sl nia‌ r: wêl f,i Odjkh flfrk ksid nia‌ ysñhkag ,efnk wdodhu wvqjqj;a Bg u.S ck;dj j.lsj hq;= ke;ehs cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdfõ iNdm;sjrhd mjikjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos