-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ujg weu;=ula foñka 
wïfï uu uefrkjd lshd
mdie,a isiqjd ÿïßhg mkS

ud;r idka; f;dauia l=ur úoHd,fha 12 jk jif¾ bf.kqu ,nñka isá isiqjl= ud;r kQfma m%foaYfha § ÿïßhg mek Èú kid f.k ;sfnkjd'

ta"f;,sÊcú, lsßueáuq,a, w,iaj;af;a mÈxÑj isá ù'Ô'yÍka iu,al keue;s oykj úhe;s ;reKfhla'

wo^09& WoEik mdi,a fkdf.dia   ksjiska msgj f.dia we;s Tyq ujg ÿrl;k weu;=ula ,nd foñka wïfï uu uefrkjd hehs i|yka lr ;sfnkjd'


miqj ;u mq;= fidhd .sh ujg tu isiqjdf.a ñ;=rka i|yka lr we;af;a Tyq ÿïßfha yemS we;s njhs'

yÍka iu,al ÿïßfha .eàu iïnkaOfhka jeäÿr f;dr;=re fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s njhs mejfikafka'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos