-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Y%S,xlka wê nr .=jka fiaúldjka ìu ;shkak hhs

Y%S,xlka .=jka‍ fiajh ish .=jka fiajl fiaúld ixÑ;fha we;s msßi w;ßka kshñ; mßÈ YÍr nr iSudj blaujd we;s msßi .=jka hdkd fiajd lghq;= j,ska bj;a lr ìï fufyhqï lghq;= i|yd tlalsÍug iQodkñka miqjk nj jd¾;d fõ'

Y%S,xlka .=jka fiajh i;= 1200 blaujQ .=jka fiajl fiaúld msßi ffjoH mßlaIKhlg Ndckh lsÍfuka wk;=rej wod, msßi f;dard .ekSug kshñ; nj o tu jd¾;d ;jÿrg;a olajd isà'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos