-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

f,dal l=i,dk i;aldrhla ,xldjg ,efnk yev

;j;a f,dal l=i,dk ls‍%lÜ ;r.dj,shl i;aldrl;ajh YS‍% ,xldjg ,nd§u flfrys wka;¾ cd;sl ls‍%lÜ ljqkais,fha wjOdkh fhduqj ;sfnkjd' ta 2018 jif¾ meje;afjk mkaÿjdr úiai ls‍%lÜ ;r.dj,sfhahs' Bg lKavdhï 16la tla lsÍughs fï jk úg ;SrKh ù we;af;a'


fuu ;r.dj,sfha i;aldrl;ajh i|yd YS‍% ,xldj fyda ol=Kq wms‍%ldj fyda tlai;a wrdì tó¾ rdcHh w;ßka tla rgla f;dard .kq we;s' ta ms<sn| wjika ;SrKh bÈßfha§ .ekSug kshñ; njhs wka;¾cd;sl ls‍%lÜ ljqkais,h mejiqfõ'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos