-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fmdf,dkakre wyi l,l isg woaNQ;hs
ysre fuka Èma;su;a wdf,dal loïNhl=;a fmfka 

fmf¾od miajre 5'30g muK fmdf,dkakrefõ ukïmsáh m‍%foaYfha wysfia iQ¾hhdg ol=Kq miska §ma;su;a wdf,dalhla m‍%foaYjdiSka oel ;sfí'

wuq;= wdldrfha fuu wdf,dal loïNh úkdä 15l muK ld,hla Èia ù we;s w;r tu wf,dalho ysre fukau §ma;sh úys¥ tlls'

m‍%foaYjdiSka mjikafka l,l isgu fmdf,dkakrej by< wyfia úúO w;aNQ; foa isÿjk njls'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos