-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

rdcH nexl= yh ;=kla lrkak hhs

fjk fjku l%shd;aul jk rdcH nexl= yhla taldnoaO lr kj nexl= ;=kla ia:dms; lsÍug wdKavqfõ wd¾:sl ljqkais,h ;SrKh lr we;ehs jd¾;d fõ'


ta wkqj rdcH Wlia yd wdfhdack nexl=j iuÛ Y%S ,xld ksjdi ixj¾Ok uQ,H ixia:dj taldnoaO lsÍug kshñ;h'

tfiau ,xld mq;% ixj¾Ok nexl=j m%dfoaYSh ixj¾Ok nexl=j iuÛo Èúke.=u nexl=j Y%S ,xld b;sß lsÍfï nexl=j iuÛo taldnoaO fldg kj nexl= ;=k ilia lsÍug kshñ;h'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos