-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

241 la /.;a isx.mamqre .=jka hdkfha .skakla.s
kafka o¾YK má.; fõ

isx.mamQre .=jka iud.ug wh;a hdkhl wo^27& fmrjrefõ yÈis .skakla yg f.k ;sfnkjd'

tu hdkh .=jka .; lr meh follska muK miqj f;,a gexlsh foiska wk;=re we.ùula isÿj we;s njhs jd¾;d jkafka'

hdkh ;=<  u.Ska 222 la iy ld¾huKav,h 19 fofkla isá njhs cd;Hka;r udOH mjikafka'

hdkh f.dv neiaiùfuka wk;=rej .sks f.k we;s w;r lsisÿ Ôú; ydkshla isÿ ù fkdue;s nj jd¾;d jkjd'

 

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos