-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

w¨;a nÿ C%ufhka ÍlkaäIka cmka ld¾ ñ, nyS

jdyk ñ, .kak ixfYdaOkh ksid furgg wdkhkh lrk tkaðka Odß;dj 1000g wvq ish¨ mdúÉÑ l< cmka jdykj, ñ, ,laI 2 ) 3 muK my, hk nj jdyk wdkhklrefjda lsh;s'

laIhùfï C%uh h,s n,d;aul lsÍu ksid fuu ;;ajh we;s ù ;sfnk njo mjik wdkhklrejka jir ;=kla mdúÉÑ l< jdykla wdkhkh lroa§ jákdlfuka 85]la f;la laIh lrkq ,nhs'


kj ñ, .Kka hgf;a je.ka wd¾' iS' iS' 660 jdykh remsh,a ,laI 15 isg 12 1$2 olajdo yia,¾ iS'iS' 660 jdykh remsh,a ,laI 17 isg 14 olajdo cmka we,afgda jdykd remswha,a ,laI 22 isg 18 olajd ,laI 4lskao wvq ù ;sfí'

flfia fj;;a yhsì‍%Ù iS'iS' 1991 fudag¾ r:hl ñ, remsh,a ,laI 75   80 m‍%udKhlska jeä ù we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos