-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

tla wdfrdamKhlska ls'ó' 200 la hd yels ksidka ,S*a ßhla t<solS

tla jrla wdfrdamKh lsÍfuka oekg fjf<|fmdf<a ;sfnk ksidka ,S*a fudag¾ r:h fuka ;=ka.=Khl ÿrla Odjkh l< yels ksidka ,S*a j¾.fha fudag¾ r:hla fj<|fmd<g tlajk nj ksidka iud.u ksfõokh lr isà' tys bf,lag%sla jdyk wxYfha m%OdkS Kazuo Yajima lshd isákafka fuh tla jrla wdfrdamKh lsÍulska lsf,da ógr 200 la Odjkh l< yels njhs'


fï jk úg fjf<|fmdf<a ;sfnk ksidka ,S*a bf,lag%sla fudag¾ r:h 24)kWh l negßhlska hqla; jk w;r th tlajrla wdfrdamKh lsÍfuka ,nd .; yels Odjkh lsf,daógr 70)80 la muK fõ' tfy;a fuu kj ó<Û mrmqf¾ ksidka ,S*a r:h 60 kWh negßhlska iukaú; jk ksid Bg lsf,daógr 200 l ÿrla tlajrla isÿlrk wdfrdamKhlska ,nd .; yels nj ksidka bf,lag%sla jdyk m%OdkS Kazuo Yajima jeäÿrg;a i|yka lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos