-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


lgqkdhl .=jka f;dg ;=ka udihlg jyhs'' 
.=jka hdkd ù .nvdjg yrjhs''

;=ka udihl ld,hlg lgqkdhl .=jkaf;dgqmf<a Odjk m:h wÆ;a jeähd lghq;= i|yd jid ;eîug ;SrKh lr we;'

2017 ckjdß ui 06 jeksod isg wfma%,a ui 06 jeksod fuf,i Odjk m:h jid ;efnkafka fmrjre 08'30 isg miajre 04'30 ola‌jdhs'


fufia .=jka f;dgqm, jid oeóug jD;a;Sh iñ;a fndfydauhla úfrdaOh m, lrkafka furg .=jka fiajhg oeä w,dn f.k fok nj mjiñks'

fï fya;=j u; furg .=jka .uka lghq;= fndfydauhla tu ld,h ;=, u;a;, .=jka f;dgqm, yryd isÿ lsÍug kshñ;j we;ehso jd¾;d fjhs'

miq.sh ld,fha u;a;, .=jka f;dgqm, Ndú;d lrkq ,enqfõ ù .nvd lsÍu i|ydhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos