-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ffu;%Sf.ka f*ianqla jd¾;djla

ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d f*ianqla jd¾;djla ;eîug iu;aj isà'

ta ,xldfõ f*ianqla msgqjla ;=< wvqu ld,hlska jeäu likes ,nd.;a mqoa.,hd njg m;afjñKs'


isßfiak uy;d óg meh lsysmhlg fmr ish msgqfõ ukdm likes .Kk ñ,shkh blaujd hdug iu;a úh'

ta uy;df.a f*ianqla msgqj likes ñ,shkh miqlr .sfha jir tlyudrl muK wvq ld,hlsks'

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;do likes ñ,shkh miqlr .sh iudchg tlaj isák w;r Tyq wod< b,lalhg <.djQfha jir kuhyudrl muK ld,hla jehlrñks'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos