-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


,xldjg jdyk wdkhkh lsÍu ;djld,slj w;aysgqjhs

jdyk wdkhkh udi lsysmhla i|yd ;djld,slj w;aysgqjk nj jdyk wdkhklrejkaf.a ix.uh mjikjd'

fï ksid jdykhla ñ,§ .ekSug wfmalaId lrkafkakï ta i|yd läkï jk f,ihs fld<U § wo ^04&meje;ajQ udOH yuqjl§ Tjqka mdßfNda.slhkaf.ka b,a,d isáfha'


tu ix.ufha iNdm;s iïm;a fußkaÑf.a uy;d i|yka lf<a mj;sk wia:djr ;;a;ajhg fya;=j Y‍%S ,xld remsh,g idfmalaIj cmka fhka w.h jeäùu njhs'

flfiafj;;a bl=;a fojkod isg C%shd;aul jeÜ ixfYdaOkh jdyk ñ, flfrys n,mEula we;s fkdlrk njhs iïm;a fußkaÑf.a uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos