-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

t<j¿ ld,d yudrhs

t<j¿ j¾.j, lsf,da .%Eï tll is,a,r ñ, remsh,a 300 ;a 400 ;a w;r by< f.dia we;s nj fjf<|fmd< f;dr;=re wkdjrKh lrhs'

fï ;;a;ajh ;=< fndaxÑ" ,Slaia" lerÜ hk m%Odk t<j¿ j¾.j, wo lsf,da .%Eï tll f;d. ñ, igyka jQfha remsh,a 170 ;a 280 ;a w;r ñ,l h'


meje;s wdmod ;;a;ajh fya;=fjka fuu ñ, .Kka h:d ;;a;ajhg m;a ùug i;s lsysmhla .; jkq we;s njhs jHdmdßlfhda fmkajd fokafka'

mj;sk ;;a;ajh yuqfõ f.dùka we;eï t<j¿ j¾. kshñ; msßÈ fïßug l,ska fjf<|fmd< fj; fhduq lrk nj o we;eï jHdmdßlfhda fmkajd fo;s'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos