-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

bkaÈhdj mqok fldgu lfkka ßx.hs
fkdñf,a ÿka nj lshQ .s,ka r: fiajhg ;sia fldaáhla b,a,hs

bkaÈhdfjka fkdñf,a ,nd ÿka nj lshk .s,ka r: fiajh i|yd ñ,shk 300la i|yd md¾,sfïka;= wkque;sh b,a,d ;sfí'

fï nj oelafjkafka miq.shod md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrk ,o mßmQrl wia;fïka;=fõh'

Pkao úuiSfï§ w¾nqoldÍ ;;ajhlao we;s jQfha fuu mßmQrl weia;fïka;=j iïu; lsÍug hdfï§h'

fuu .s,ka r: fiajh i|yd bkaÈhdj uq,a wÈhf¾§ fkdñf,a ,nd fok nj lshk .s,ka r: ishhlg wdikak m‍%udKh ;Srenÿ rys; úákdluo fldaá 30lg wvqh'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos