-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

80 oYlh le<Uq ßpâ ud¾laia ,xldjg

f,dal m%isoaO .dhlfhl= jQ ßpâ ud¾laiaf.a iÔù ix.S; m%ix.hl w;aoelSï ú|.kak Y%S ,dxlslhskag wjia:dj Wodù ;sfnkjd

ta cqks ui 26 jeksod r;au,dk iafÜka iagq‍äfhdays§hs'


Last Thing I Wanted f,i kïlr we;s fuu ix.S; m%ix.h cmdkh" Tiag%ේ,shdj" ol=Kq fldßhdj" fvkaud¾la iy c¾uksh we;=¿ f,dj mqrd rgj,a /il meje;aùug kshñ;hs'

1980 § f,dal ix.S;fha ckm%sh ;rejla jQ ßpâ ud¾laia jvd m%isoaêhg m;a jQfha Right Here Waiting keue;s .S;fhka'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos