-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

f,dj È.u .=jka .uk l,ahhs

lgd¾ .=jka fiajh úiska wdrïN lsÍug kshñ; jQ f,dj §¾>;u Rcq .=jka .uk udi 2lska l,a oeóug isÿù we;s nj tu iud.fï m%ldYlfhl= Bfh ^10& oekqï § ;sfí'

fodayd isg kjiS,ka;fha ´la,kaâ .=jka f;dgqm< f;la mshdir lsÍug kshñ; jQ fuu .=jka .uk l,a oeóug isÿù we;af;a ta i|yd fhdod .ekSug kshñ; jQ thdnia A350 j¾.fha .=jka hdkd wod< ld,h jk úg f.kajd .; fkdyels ùuhs'


ta wkqj foieïn¾ udifha§ l%shd;aul lsÍug kshñ;j ;snQ fuu .=jka .uk fmnrjdß udifha l%shd;aul lrk nj tu m%ldYlhd mjid ;sfí'

tu .=jka .uk i|yd meh 17'5la .; jk w;r tys§ .uka .kakd ÿr m%udKh ie;mqï 9031ls'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos