-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

uka;%S iem jdykhg ord.kak neß noaola

Y%S ,xldfõ md¾,sfïka;=fõ ishÆu uka;%Sjrekag fvd,¾ 62500 la‌ ola‌jd jQ jdykhla‌ nÿ f.ùfuka f;drj furgg wdkhkh lsÍu i|yd rch wjir § we;s w;r Bg f¾.= .dia‌;= f,i muKla‌ remsh,a 1050 l iq¿ uqo,la‌ wh lsÍug ;SrKh ù we;'

fvd,¾ 62000 la‌ fyda fhka ñ,shk 7 la‌ fkdbla‌ujk jdykhla‌ f.kaùug fuu wjir ,eî we;'


Bg wod< rcfha pl%f,aLh miq.sh 29 od f¾.=j fj; tjd ;sfí'

fï yer Y%S ,xld rch iy úfoaY ixúOdk w;r we;sjQ .súiqï u; tu ixúOdkj,go noafoka f;drj fudag¾ r: wdkhkh lsÍug rch wjir § we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos