-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


f,dfj;a ke;s mdvq fmkajd úl=Kkak hhs'' 
fldñia fndo.kak idlÉpd''

Y‍%S ,kalka .=jka iud.u úfoia iud.ulg mejÍu i|yd ysgmq kdhsldjla" wdKavqfõ weu;sjrhla we;=¿ by, fmf,a lsysm fofkla úfYaI fufyhqula wdrïN lr ;sfí'


.=jka iud.u fï jk úg ,nd we;s mdvqj;a" ;j jir .Kkdjlska isÿjk mdvqj;a" f.úh hq;= mä we;=¨ úhoau wka;sku i;hg .kka yod Tjqka úiska fmkajñka isákafka hhs tys fiajl jD;a;Sh iñ;s lsh;s'

fï wdldrhg mdvq .Kk yok C%uhla f,dj lsisÿ rgl ke;s njo mjik fiajl ix.ï fuu msßi W;aidy lrkafka .=jka iud.u úl=Kd ;ukaf.a .;ukdj fnod .ekSug hhso lshd isá;s'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos