-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Y%S ,dxlsl ld¾h uKav, idudðlhska msßila /.;a fk!ldjla .d,a,g Tífnka wdmodjl

ud,Èjhsk n,d hd;%d lrñka isáh§ l=Kdgqjlg yiqj ydkshg m;a fk!ldjla .dÆ jdrdh wdikakhg meñK ;sfí'

tu fk!ldfõ fiajlhska mejiqfõ" m%Yak lsysmhla uq,a lr .ksñka ;u fk!ldj .dÆ jrdh ;=<g fkd.kakd nj h'

isx.mamQrefõ isg ud,Èjhsk n,d .uka lrñka ;snQ fuu fk!ldj fudxf.da,shdfõ ,shdmÈxÑ lrk ,oaols'

tys ld¾h uKav, idudðlhska 7 fofkl= fiajh lrk w;r Tjqka ishÆ fokd Y%S ,dxlslhska h'

;uka W.% c, ysÛhlska fmf<k nj o fk!ldfõ fiajlfhda mejiQy'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos