-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More
´kEu iydhla fokak ´iag%ේ,shdj iQodkï

c, .e,Sï iy kdh hEï we;=¿ iajNdúl úm;a j,g uqyqK § isák Y%S ,dxlslhka fjkqfjka ,la rchg wdOdr iemhSug iQodkï nj ´iag%ේ,shdj mjihs'


trg úfoaY weu;skS cQ,s ìfIdma lshd isákafka ta ioyd ,xldj wfmalaId lrk ´kEu iydhla ,nd §ug iQodkï njhs'

Y%S ,xldj ´iag%ේ,shdfõ ióm ñ;=frla f,i i,lk nj;a ld,.=K úm;a j,ska ksjdi wysñ jQjka kej; mÈxÑ lr,Su ioyd wdOdr ,nd fok nj;a weh ioyka lr ;sfí'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos