-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


wjqreÿ W;aijfha wjqreÿ l=ußh lrjkak ,sx.sl w,a,ia b,a,hs

furg ckm‍%sh f*ianqla msgq lsysmhl C%shdlrefjl= úiska ixúOdkh lrk ,o Tka,hska wjqreÿ W;aijhl wjqreÿ l=ußh f;aÍfï§ ,sx.sl w,a,ia b,a,d we;ehs jd¾;d fjhs'

fuu ;r.fha m,uq ;ek Èkd .ekSug isá hqj;sh jxpdjla isÿ lf,ahehs wi;H fpdaokd t,a, fldg bj;a lr fojeks ia:dkfha isá hqj;shg ,sx.sl w,a,ia ,nd Èug leu;s jkafka kï m<uq ia:dkh ,nd Èh yels hhs fuu mqoa.,hd okajd we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos