-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

urdf.k uefrk we÷ï yuqjqkdg wjq,la kE 
W;=f¾ yuqod bj;a lrkjd 
urdf.k uefrk we÷ï yuqjqkdg wjq,la ke lshmq wfma wdrla‍Il f,alï bkaÈhdjg lshhs

W;=frka urdf.k uefrk fndaïn we÷ï yd mqmqrK o%jH yuqùu W;=re m<df;ka yuqodj bj;a lsÍug ndodjla fkdjk nj bka§h udOH fj; woyia olajñka wdrlaIl f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d mjihs'

o yskaÿ mqj;am; iu. woyia m, lrñka Tyq mjikafka W;=frka mqmqrK o%jH yuqùu mqÿuhg lreKla fkdjk nj;a furg wdrlaIl wxYj, ld¾hlaIu;dj bka fmkajk nj;a Tyq lshd isà'

fï fya;=j ksid W;=frka yuqodj iSud lsÍu fkdkj;ajk nj;a i|yka lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos