-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


uehs 02 isg 100la Í)f,daÙ lf,d;a 44la nÿ f,i lmhs

uehs ui fojeksod isg nÿ kexùï C%shdl;aul l, miq remsh,a ishhla cx.u ÿrl;khg f.jqjfyd;a b;a l;d ld,h ysñjkafka remsh,a 56la nj;a b;sßh nÿ f,i whjk nj;a cúfm md¾,sfïka;= uka;‍%S úð; fyar;a uy;d fld,U§ mej;s udOH yuqjla wu;ñka lshd isáfhah'


fuf;la ÿrl:k .dia;=j,g nÿ jYfhka 27] la wh l< w;r fojeksod isg 15]l jeÜ noao yd 2]l cd;sh f.dvke.Sfï noao;a tla jQ miq 44]la f,i nÿ by, hk njo Tyq mejiSh'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos