-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


yÈisfha lgqkdhlg wd f,dl= wuq;a;d

´iag%ේ,shdfõ isâks kqjr isg vqndhs olajd mshdir lrñka isá ta 380 .=jka nihla ld¾ñl fodaIhla fya;=fjka lgqkdhl .=jkaf;dgqm,g wo ^22& yÈisfha f.dv niajkq ,enqjd' u.Ska 580 lg .uka l< yels fuu hdkd lgqkdhlg tkafka b;du l,d;=rlsks'

tu .=jka hdkfha u.Syq 222 lao ld¾h uKav,h 22 lao isá w;r ld¾ñl fodaIh yod .;a hdkh bkaOk o mqrjdf.k vqndhs n,d kej; mshdir lrkq ,enqjd'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos