-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


fudx.,a jev ksid rkacka tcdmfha úfõpkhg ,lafõ
w.ue;sf.ka wk;=re we.ùula

iudc iún,.ekaùï yd iqn idOk ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d tlai;a cd;sl mlaIfha m%Odk pß; lsysmhl oeä úfõpkhg ,laj we;s nj jd¾;d jkjd'

 w.ue;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka mej;s tlai;a cd;sl mlaI wud;Hjrekaf.a /iaùfï§ o Tyqj úfõpkhg ,laj ;sfnkjd'

tys§ ;,;d w;=fldar< wud;Hjßh fukau fcdaka wur;=x. iy úf–odi rdcmlaI hk wud;Hjreka i|yka lr we;af;a rkacka rdukdhl uy;d rch úfõpkh lsÍu ksid ;uka wmyiq;djg ,lajk njhs'

fuys§ rkacka rdukdhl uy;dg m%fõYfuka jev lrk f,i w.ue;sjrhd Wmfoia § ;sfnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos