-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


merIqÜlrefjl= .il ysrfjhs

wo ^06& fld<U fldgqfõ ,xld nexl= f.dvke.s,af,a isg merIqghlska mksñka isá weußld cd;slfhl= iy Tyqf.a merIqgh ckdêm;s udjf;a fmd,a .il ysrù ;sìh§ fld<U .sks ksjk yuqodj úiska  ksremo%s;j fírdf.k ;sfnkjd' Tyq Bg fmr úÿ,s l=¿kl o isrù we;'


fuhg Èk lsysmhlg fmr o fld<U f,dal fj<| uOHia:dkfha isg merIqghlska mksñka isá ´iag%ේ,shdkq cd;slfhla ys,agka fydag,fha r:.d,g jeà ;=jd, ,eîh'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos