-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


Y‍%s,ksmhg tlaùu ud l, jrola'' 
tcdmhg tlafjkak iQodkï'' 
u¾úka mjihs

tlai;a cd;sl mla‍Ifha uehs Èkhg tla ùu i|yd ;ukg wdrdOkdjla ,ofyd;a th i;=áka ndr .kakd nj ysgmq weu;s u¾úka is,ajd uy;d mjihs'


;uka ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x.f.aa b,a,Su msg tcdmmh yerod tod Y‍%S,kmhg tlaùu foaYmd,k jrola hhso mjik ta uy;d ;ukg rks,a úC%uisxy uy;d iuÛ .ukla hdug ;snQ njo lshhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos