-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fldaá 3000 fldñia uqo,g Y%S ,xlka .=jka iud.u mdjdÿka yeá

w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d fyxphsfhl= jk f–'iS' je,swuqKg remsh,a fldaá 23la ,ndÈ yeÿ  Y%S ,xlka .=jka iud.u mdvq ,nk njg jq jd¾;d yryd Y%S ,xlka .=jka iud.u fldaá 3000 fldñia j,g úl=Kd oeñug ^fm!oa.,sl iud.ula iu. tldnoaO lsßu ) hymd,k jpkh& tlai;a cd;sl mlaI wdKavqj wo lghq;= l,d'hymd,kh n,hg meñKs jydu b;du;a iqlaIu whqßka Y%S ,xlka .=jka iud.u fldaá 3000 fldñia j,g úl=Kd oeñug wjYH lghq;= iïmdokh l, w;r wm ta iïnkaOfhka wkdjrKh lf<a miq.sh jif¾ wm%sfh,a 7 jeksodhs'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos