-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Moreÿrl:k weu;=ï .dia;= 44] lska by<g

rch úiska tk udifha isg isÿ lrk nÿ by, kexùu;a iu. ÿrl:k .dia;=j,g jeÜ nÿ m‍%;sY;h 44‍] la muK jk nj jd¾;d fõ'

fï jk úg ÿrl:k .dia;=j,g 25]‍ úÿ,s ixfoaY noaola yd 2]‍ fiia noaola muKla wh flf¾'


kuq;a fhdað; nÿ ixfYdaOk hgf;a 15‍] jeÜ noao yd 2]‍ l cd;sl f.dvke.Sfï noao ÿrl:k ì,am;g w¨;ska tl;= ùu;a iu. cx.u fyda ia:djr ÿrl:kg 44]l noaola tla fjhs'

tkï ì,am; re' 1000 g remsh,a 440 l noaola tl;= fjhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos