-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Morekdu,a fï i;sfha w;awvx.=jg

r.¾ C%Svl jiSï ;dcqüka isoaêh iïnkaOfhka bÈß Èk lsysmh we;=,; md¾,sfïka;= uka;‍%s kdu,a rdcmlaI uy;d w;a wvx.=jg .kq we;s nj wdrla‍Il wdrxÑ ud¾. lshhs'
wod, isÿùu iïnkaOj ÿrl:k ixjdo úYd, m‍%udKhla úu¾Ykh lr we;s nj;a kS;s wxYj, Wmfoia u; fuu w;awvx.=jg .ekSu isÿjkq we;ehso jd¾;d fõ'

fï w;r w;awvx.=jg .ekSu je,elaùug uQ,sl udkj ysñlï fm;aiula bÈßm;a lrkakehs {;Ska úiska uka;‍%S kdu,a rdcmlaIg lr we;s fhdackdj Tyq úiska m‍%;sla‍fIm lr we;s w;r tjekakla Wjukd ke;ehso Tyq mjid we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos