-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


fkdñ,fha ÿka wOHdmkh wjika
mdi,a isiqkaf.ka uqo,a whlrk pl%f,aLKh ths''

,xldfõ fuf;la ;snQ ksoyia wOHdmkh wjika lsÍug fï hymd,lhka f,iska fmkS isák hQ'Mka'mS  rch lghq;= lrf.k h;s'

mdi,a isiqkaf.ka uqo,a tl;= lsÍu i|yd rch úiska 5$2015 ksl=;a lr we;s  pl%f,aLh ksid fuf;la furg mej;s ksoyia wOHdmkh wfydais ù we;s nj ,xld .=re ix.uh mjihs'


fï nj i|yka lrñka tu ix.ufha f,alï fcdaYma iagd,ska  úiska ksl=;a lr we;s udOH ksfõokh fufia h'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos