-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

§msld mÿfldaka fld<U u.=,a f.orlg ths

ckm%sh fnd,sjqâ ks<s §msld mÿfldaka fikiqrdod yÈisfha Y%S ,xldjg meñK ;sfnkjd' bka§h udOH jd¾;d lr ;snqfKa §msld fld<U§ ish fyd|u ñ;=ßhlf.a újdy ux.,H W;aijhla i|yd fufia iyNd.S ù we;s njhs' weh  §msldf.a Y%S ,dxlsl ñ;=ßhla jk nj;a mdi,a ld,h olajd tu ñ;=relu Èjhk nj;a bka§h mqj;a jd¾;d i|yka lr ;snqKd'


fuu wdrxÑ ud¾. jeä ÿrg;a i|yka lr we;af;a fufia újdy ux.,H W;aijhg iyNd.Sùfuka miqj weh h<s lekvdj fj; meñK we;s njhs' tys§ weh xxx Ñ;%mgfha rE.; lsÍï i|yd tlaùug kshñ;j isá nj;a i|yka lr ;sfnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos