-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


lshk fldg tfyuhs'' 
lrkfldg fufyuhs'' 
tcdm úfrdaO;djg rg jgd ,x.u nia fhdod fik. w§''

úmla‍Ihg tfrysj wdKavqj úiska Bfha Èkfha meje;ajQ úfrdaO;djg rg mqrd ,x.u äfmdaj,ska nia r: fhdojd msßia f.kajd ;sìk'

tu nia r: úydruyd foaù WoHdkh jgd fukau wdikak ;j;a m‍%foaYj, .d,a lr ;sìk'uqo,a f.jd ,nd .kakd ,o nj ish¿ ,x.u nia r:j, bÈßmi ùÿrefõ w,jd ;sîu úfYaIh'

,x.u nia r:j,ska foaYmd,k /<s ioyd fik. f.k tau mej;s rchg tl, mej;s m‍%n, úfrdaOhls'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos