-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ì.a ueÉ fm<md,sfha .sh Ôma r:h fmrf,hs" mdie,a YsIHhka 06la frdayf,a

l=reÿj;a; mqia;ld, jgrjqfï fgksia mságksh wi, È wo ^04& Èk WoEik 10'20 g muK ðma r:hla fmr<s ;sfnkjd'

fuu wk;=ßka ðma r:fha .uka l, mdie,a YsIHhka 06 fofkl= ;=jd, ,nd fld<U cd;sl frday,g we;=,;a lr we;' fuu leì r:h wk;=rg ,la jk wjia:dfõ§ mdie,a isiqka 13 fofkl= muK .uka lr we;s njg wkdjrKh fõ'

fudjqka fld<U m‍%Odk mdi,l bf.Kqu ,nk YsIHhka jk w;r" fuu úoHd,h u.ska ixúOdkh lrk ,o jdyk fm<md,sh .uka lrk wjia:dfõ§ fuu wk;=r isÿ ú ;sfí' wk;=r iïnkaOfhka jeäÿr mßla‍IK l=reÿj;a; fmd,sish u.ska isÿ lrkq ,nkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos