-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


widoa id,S b,a,d wiafõ

uOHu m<d;a iNdfõ tlai;a cd;sl mlaI uka;%S OQrfhka b,a,d wiaùug ;SrKh l< nj widoa id,s uy;d mjihs'

óg wod< ,smsh m<d;a iNdfõ f,alï fj; oekgu;a hjd we;s nj Tyq lshd isáfhah'


lreKq lsysmhla iïnkaOfhka i|yka lr mlaI kdhljrhdg iy mlaI iNdm;sjrhdg miq.sh ckjdß 30 jk od fhduql< b,a,d wiaùfï ,smsh m<d;a f,alïjrhdg fhduqlr fkdue;s neúka fufia b,a,d wiaùfï ,smsh Ndrfok nj widoa id,s uy;d m<d;a iNdfõ f,alïjrhdg hejQ ,smsfha i|ykafõ'

tys msgm;a ue;sjrK flduifï iNdm;sjrhdg o hjd ;sfí'

fufia ish uka;%S OQrfhka b,a,d wiaù we;af;a widoa id,s uy;d bkaÈhd ) Y%S ,xld mokfï wOHlaIjrhd f,i m;alsÍu fya;=fjks' ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska fuu m;alsÍu isÿ lr we;'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos