-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

yasara abeynayake


hidrd wfíkdhl;a w;awvx.=jg@

CSN kd,sldfõ isÿjQfhahehs lshk .Kq fokq uqo,a úYqoaêlrK mk;g wkqj kS;súfrdaê .Kq fokq nj mjiñka fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ mia fofkl= fï jkúg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

CSN wOHlaI uKav, idudðlhka iy by< ks,hka fynjQ ;eke;a;ka jk frdydka je,súg" fl!Idka Èidkdhl" rúkd;a m‍%kdkaÿ" ksYdka; rK;=x. hk isõfokd w;awvx.=jg f.k we;af;a fuu lghq;= ioyd fhdaIs;g wdOdr wkqn, ,ndÿka njg ke.S ;sfnk fpdaokdj u;h'

CSN kd,sldfõ m%‍Odk fmf<a ;k;=rla fynjQ hidrd wfíkdhl w;awvx.=jg .ekSugo uQ,H wmrdO úu¾IK tallh ie<iqï lr we;ehs ikafâ ghsïia mqj;am; jd¾;d lrkjd' flfia fj;;a weh fï jk úg isákqfha úfoaia.;jh

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos