-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fndrf;,a ñ, jeàfuka IOC l,a, uf¾ 
fujr ,dnh fldaá 88hs 
isfmÜflda j, m,af,a

furg bkaOk fj<|fï fhfok bka§h f;,a iud.u miq.sh foieïn¾ 31 ka wjika jQ ld¾;=jg remsh,a ñ,shk 882l ,dnhla Wmhd ;sfí' th fmrg idfmla‍Ij 44]l j¾Okhla nj iud.fï uq,H jd¾;dfõ oelafjhs'

flfia fj;;a ,xld lKsc f;,a kS;s.; ixia:dj fï jk úg;a bkaOk wf,úfhka w,dN ,nñka isák nj tys m‍%OdkSka lsh;s'

f,dal fj<|mf,a fndrf;,a ner,h fvd,¾ 30ka my,g weo jeà ;sìh§ furg f;,a ñ, wvq fkdlsÍfuka tys ,dNh bka§h f;,a iud.u ,nd .;akd njg m‍%n, fpdaokdjla t,a, ù ;sfí'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos