-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ksoyia Èkg fmr PayPal ,xldfõ jev wrUhs

f,dalfha rgj,a /il ckm%sh m%uqL fmf,a úoHq;a uqo,a yqjudre udOHhla jk PayPal ys wdishdkq l,dmfha m%Odkshd fyg ^03& Èkfha Èjhskg meñfKk nj úÿ,sixfoaY yd äðg,a há;, myiqlï wud;H yßka m%kdkaÿ uy;d mjikjd'


Tyq fïnj mejiQfha Bfha mej;S udOH yuqjl §h'

fï i|yd wjYH uQ,H kS;S ieliSfï lghq;= j,ska wk;=rej bÈß udi 06 we;=<; fuu.ska furg ck;djgo .kqfoka l< yelsjkq we;ehs uynexl=j miq.shod mejiqjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos