-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


thdfg,a <.§u vhf,d.ag úlsfKa 

Y%S ,xldj ;=< ish jHdmdr taldnoaO lsÍu i|yd uef,aishdfõ wdishdgd yd bkaÈhdfõ Ndr;S thd¾fg,a iud.ï idlÉPd mj;ajñka isák nj Economic Times jd¾;d lr isà'

Y%S ,xldfõ wxl tfla cx.u ÿrl;k fiajd imhkakd jk vhf,d.a wdishdgd" in|;d ñ,shk 10'5 la fï jk úg furg ;=< jHdma; lr we;s w;r th iïmQ¾K fjf<|fmdf<ka 41] l ysñldÍ;ajh iud.u i;=fõ'

thd¾fg,a in|;d ñ,shk 2'3 la fï jk úg ,nd § we;s nj;a Y%S ,xld cx.u ÿrl;k fjf<|fmdf<a 9] l whs;sh thd¾fg,a iud.u i;= nj;a fuys jeäÿrg;a i|yka fõ'

fuu taldnoaO ùu yryd Y%S ,xld fjf<|fmdf<a 50] l ysñldÍ;ajh w;am;a lr .ekSug vhf,d.a wdishdgd iud.ug wjia:dj ,efnkq we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos