-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


lgqkdhl wjq,la'' 
ish¿ .=jka hdkd u;a;, ù .nvdjg yrjhs

lgqkdhl .=jka f;dgqm, wdY‍%s;j we;sj ;sfnk oeä óÿï ;;a;ajhla fya;=fjka tys ish¿ .=jka .uka i|yd oeä ndOd t,a, fjñka ;sfí'

lgqkdhl fj; meñfKk ish¿ .=jka hdkd fï jk úg yïnkaf;dg u;a;, .=jka f;dgqfmd< fj; yrjd heùug md,kdêldßh ;SrKh lr we;'
u;a;, bÈ lrkakg fmr fujka ;;ajhl§ úYd, uqo,la f.jd bkaÈhdfõ fpkakdhs .=jka f;dgqm, fj; .=jka hdkd fhduq lsÍu isÿ úh'

u;a;, .=jka f;dgqm, fï jk úg rch úiska ù .nvd lsÍu i|yd Ndú;d lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos