-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


tlaia *hs,aia h<s mqxÑ ;srhg

woaNQ; isÿùï ;=,ska fma%laIl is;a l=;=y,fhka mqrjk o tlaia *hs,aia l;d ud,dj jir 13lg miqj kej;;a mqxÑ ;srhg tlaj ;sfí'

úfYaI fldgia 6la f,i m%pdrh jk tys m<uq fldgi Bfha ^24& f*dlaia àù kd,sldj yryd wefußldfõ úldYkh úh'


l%sia ldg¾ úiska ks¾udKh lrk ,o fï wmQre rEmjdyskS l;d ud,dj wdrïN lf,a 1993 iema;eïn¾ 10 jk Èkhs'

t*a'î'whs' mÍlaIlhka jk f*dlaia fuda,av¾ yd fâkd ial,S fuys m%Odk pß; jk w;r fâúâ vfldõks iy .s,shka wekav¾ika tu pß; i|yd mK fmdjhs'

fuu flá l;d ud,dj ms<sn|j ish woyia olajñka vfldõks mjid we;af;a th id¾:l jqjfyd;a ;j;a l;d ud,djla i|yd odhl ùug leu;s njhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos