-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


ud¾;= udifha§ jdyk ñ, fo.=Khlska jeä fõ @

ud¾;= udifha§ furgg f.kajk jdyk u; mkjd we;s nÿ h,s;a j;djla ixfYdaokh lsÍu ioyd lghq;= flfrñka isák nj uqo,a wud;HxY wNHka;r wdrxÑ ud¾. Tiafia jd¾;d fjkjd'

fvd,rfha w.h iS.%fhka by, hdu iy kj nÿ ixfYdaok fya;=fjka jdyk ñ, fo.=Khlska by, hkq we;ehs tu jd¾;d fmakjd fokjd' fuh l%shd;aul jqjfyd;a cmdkfh remsh,a ñ,shkhl jákd lulska hq;a jykhla Y%S ,xldjg f.kaùfuka miqj remsh,a ñ,shk 6  10 ;a w;r ñ,la kshu ùug bv we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos