-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


iqoaoka tla jQ iS.sß Woaf>daIKh

Uq,a, iS.sßh m‍%Odk ud¾.fha 4 lKqj m‍%foaYfha§ ud¾.h wjysr lrñka .ïjdiSka msßila wo ^08& úfrdaO;djla meje;ajqjd'

fuys úfYaI;ajh jkafka ixpdrlhska msßila o fuu úfrdaO;djhg tla ùuhs'


úfrdaO;dj wdrïNfha iS.sßh keröug meñfKk úfoia ixpdrlhskag isÿ jQfha ;uka meñKs jdyk ud¾.fha kj;df.k fndfyda fõ,djla /£ isàughs' bka wk;=rejhs ixpdrlhskao úfrdaO;djg tla jqfKa'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos