-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


ckm;sOQrhg iuqfok​ Tndud wjika jrg cd;sh weu;Sug ierfia

weußldkq ckdêm;s nerla Tndud wjikajrg cd;sh weu;Sug iQodkï jkjd'

ta weußldkq ckdêm;sjrfhl= ish ck;dj wu;d jd¾Islj isÿlrkq ,nk m%;sm;a;s m%ldYh isÿlsÍu;a iu.​hs'
weußldjg kj ckdêm;sjrfhl= f;dard .ekSfï Pkao úuiSu fï jif¾ meje;aùug kshñ;hs'

ta ioyd Tndudg bÈßm;aùug jHjia:dfjkau wjia:dj ,nd§ keye'

weußldkq jHjia:djg wkqj tla mqoa.,fhl=g wjia:d foll§ muKla ckdêm;sjrfhl= f,i f;aÍ m;aùug yelshdj mj;skjd'

fuys§ nerla Tndud m%;sm;a;s ms<snoj isÿlrk úYaf,aIKhlg jvd miq.sh iuh ;=< ;uka weußldj fjkqfjka wkq.ukh l< m%;sm;a;s ms<snoj m%ldYhla isÿlrkq we;s nj úfoia udOH jd¾;d l<d'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos