-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


No Parking mqjre ;ykï
wjirh fmd,Sishg muKhs

rg mqrd fndfyda ia:dk bÈßmsg iúlr we;s jdyk keje;aùu ;ykï mqjre bj;a lsÍug fmd,sish ;SrKh lr ;sfí'

fufia mqj/ iú lsÍu fldÜGdi fcHIaG fmd,sia wêldßjrhdf.a fyda m<d;a md,k wdh;khla wjirhlska f;drj isÿ l, fkdyels nj fmd,Sish mjihs'


tfia mqjre iúlr ud¾. fomi fjkalr .ekSu kS;súfrdaë C%shdjla nj;a jHdmdßl ia:dk fya;=fjka ud¾.h fomi fjkalr .ekSug yelshdjla ke;s nj;a tjeks meñKs,s wef;d;a fmd,sishg bÈßm;a lrk f,i;a fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d b,a,d isá'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos