-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

wÆ;ska bÈjk wyiska hk ud¾. fukak

mj;sk wêl r:jdyk ;onohg .=jka ud¾. ;ekSu tla;rd ms<shula'

tys m%;sM,hla f,i fld<U fldgqj yd ;odikak k.r lsysmhla hdlrñka .=jka ud¾. ;ekSug leìkÜ wkque;sh ,eî we;s nj jd¾;d jkjd'

uy k.r iy niakdysr m<d;a ixj¾Ok wud;HxYh tlaj fuys jevlghq;= fï jif¾§ wdrïN lsÍug kshñ;hs'

tys m<uq wêfõ.S ud¾.h fld<U fldgqj yd w;=re.sßh hd lrñka bÈlsÍug kshñ; w;r tys È. lsf,daóg¾ 21'6la'

tu ud¾.h w;=re.sßh" ud,fò" n;a;ruq,a," rdc.sßh" fougf.dv yd Tref.dvj;a; yryd fld<U fldgqjg hdjk nj jd¾;d jkjd'

fuys ;j;a fldgila f,i w;=re.sßh yd lgqkdhl wêfõ.S ud¾.hlao ;ekSug kshñ;hs'

fï jHdmD;sfha weia;fuka;= uqo, ì,shk 130la njo mejfikjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos