-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Tfí jdykh .ek m%fõYfuka
fï Èkj, rg jfÜu jdyk fydrlï lrkjÆ

jdyk fidrlïj, lsishï jeäùula olakg we;ehs fmd,Sish mjikjd'

kqf.af.dv" le<Ksh" .,alsiai" .ïmy" uykqjr" r;akmqr" ó.uqj iy fld<U uOHu hk fldÜGdij, fuu m%jK;dj jeä jYfhka olakg we;s njhs fmd,sia m%ldYl ld¾hd,h lshdisáfha'


bl=;a jif¾ foieïn¾ udifha§ muKla wod< fldÜGdihkays jdyk fidrlï 52 la jd¾;d ù ;sfnkjd'

jeä jYfhka fidrlug ,laj we;af;a h;=remeÈ njhs fmd,sia jd¾;dj, oelafjkafka'

bl=;a jif¾ foieïn¾ udifha§ rgmqrd isÿj we;s uq¿ jdyk fidrlï .Kk 160 la' tajdhska 74 lau niakdysr m<df;ka jd¾;d ù ;sfnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos