-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Morem%xY ckm;sf.ka whsYaj¾hdg wdrdOkd

Bfha meje;a jQ bkaÈhdfõ 67 fjks ckrc Èkh W;aijfha úfYaI wdrdê; wuq;a;d f,i f;Èk ks, ixpdrhla i|yd trgg meñKs m%xY ckm;s m%xYqjd fydf,dakafoa iuÛ Èjd fndack ix.%yhlg tla ùug whsYaj¾hd rdhsg werhqï lr we;'weh iu. Ydrela Ldka yd wdÈ;H fpdmard iyNd.s fõ'weh ;u ÈhKsh iuÛ Èma;su;a r;= j¾K iys; w,xldr jdrkdis is,sla idßhlska ieriS iïm%odhsl bkaÈhdkq ldka;djla f,i weh meñK we;s nj jd¾;dfõ'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos