-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Moreld¾ ñ, jeä lr we;af;a m‍%n, weu;s vn,lf.a Wjukdjg'' 
,dnfha fldgia Tjqkaghs''

2016 jir i|yd md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lr we;s whjeh fhdackdj,sfhka fudag¾ r: j, ñ, jeä lr we;af;a wdKavqfõ weu;sjreka fofofkl=f.a Wjukdjg hhs f;dr;=re jd¾;d fjhs'


ñka tla weu;sjrfhl=g furg m%Odk fmf,a fuda:¾ r: wdkhk iud.ul fldgiao ysñj we;s nj mejfihs'

fï iïnkaofhka Bfha Èkfha ikaodk md¾,sfïka;= uka;‍%S uyskaodkkao w¨;a.uf.a uy;do lreKq fy<s lf,ah'

kï .ï we;=j ishÆ úia;r n,dfmdfrd;a;= jkak​'''

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos