-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka MoreolaIsK wêfõ.fha r:jdyk ;onohla

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha f.dv.u wka;¾ yqjudre uOHia:dkfhka msgùug fï jk úg È.= r: jdyk fmda<sula mj;skjd'

oekg lsf,daógrhla muK È.= r: jdyk fmda<Sula tu ia:dkfha mj;sk njhs jd¾;d jqfKa'


olaIsK wêfõ.S ud¾.fha wOHlaI tia' ´mkdhl uy;d mejiqfõ mj;sk ;onoh u.yerùu i|yd w;sf¾l ljq¿jlao msgùu i|yd fhdodf.k we;s njhs'

fuh wfmalaId fkdl< ;;a;ajhla nj;a fï fya;=fjka f.dv.ñka msgùu fjkqjg fjk;a wka;¾ yqjudre uOHia:dkhlska msgjk f,i ud;r foig Odjkh jk r:jdykj, ßhÿrka oekqj;a lr we;s njo Tyq jeä ÿrg;a i|yka l<d'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos